اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/12/27
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 27,037
تعداد واحدهای باقی مانده: 172,963
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 169,373,499,613
قیمت صدور هر واحد (ریال): 6,330,806
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 6,264,508
قیمت آماری هر واحد (ریال): 6,264,508
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت کارگزاری بانک رفاه
متولی صندوق : مشاورسرمایه گذاری آرمان آتی
حسابرس : موسسه حسابرسی هدف همکاران
مدیر سرمایه‌گذاری : نوشین ناصری ,مسعود زمانی شیشه گران ,محمدرضا بیک زاده مقدم
مدیر ثبت : ندارد -
ضامن نقد شوندگی اول : بانک توسعه تعاون
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1391/02/20
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/12/27 6,330,806 6,264,508 0 0 68,687 0 41,650 27,037 169,373,499,613
  2 1397/12/26 6,258,625 6,192,785 0 0 68,687 0 41,650 27,037 167,434,328,707
  3 1397/12/25 6,253,833 6,188,049 0 0 68,687 0 41,650 27,037 167,306,290,981
  4 1397/12/24 6,198,587 6,133,380 0 0 68,687 0 41,650 27,037 165,828,189,811
  5 1397/12/23 6,199,373 6,134,165 0 0 68,687 0 41,650 27,037 165,849,431,939
  6 1397/12/22 6,200,158 6,134,951 0 0 68,687 0 41,650 27,037 165,870,675,837
  7 1397/12/21 6,152,168 6,087,426 0 0 68,687 27 41,650 27,037 164,585,745,279
  8 1397/12/20 6,163,141 6,087,522 0 0 68,687 0 41,623 27,064 164,752,687,452
  9 1397/12/19 6,075,818 5,999,516 0 0 68,687 0 41,623 27,064 162,370,913,572
  10 1397/12/18 5,983,535 5,908,159 0 0 68,687 0 41,623 27,064 159,898,413,854
  11 1397/12/17 5,991,266 5,915,821 0 0 68,687 0 41,623 27,064 160,105,783,699
  12 1397/12/16 5,992,181 5,916,736 0 0 68,687 0 41,623 27,064 160,130,555,858
  13 1397/12/15 5,993,097 5,917,652 0 0 68,687 0 41,623 27,064 160,155,329,452
  14 1397/12/14 5,960,531 5,885,682 0 0 68,687 0 41,623 27,064 159,290,101,313
  15 1397/12/13 5,991,722 5,916,682 0 0 68,687 0 41,623 27,064 160,129,088,205
  16 1397/12/12 5,954,779 5,880,944 0 0 68,687 0 41,623 27,064 159,161,873,317
  17 1397/12/11 5,946,590 5,869,429 0 0 68,687 0 41,623 27,064 158,850,235,436
  18 1397/12/10 5,982,321 5,905,399 0 0 68,687 0 41,623 27,064 159,823,718,996
  19 1397/12/09 5,983,256 5,906,334 0 0 68,687 93 41,623 27,064 159,849,025,643
  20 1397/12/08 5,983,928 5,907,269 0 0 68,687 0 41,530 27,157 160,423,711,316