اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/05/29
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 14,724
تعداد واحدهای باقی مانده: 185,276
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 38,146,720,985
قیمت صدور هر واحد (ریال): 2,628,534
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 2,590,785
قیمت آماری هر واحد (ریال): 2,590,785
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت کارگزاری بانک رفاه
متولی صندوق : مشاورسرمایه گذاری آرمان آتی
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایارهیافت
مدیر سرمایه گذاری : نوید رفیعی تبریزی
مدیر ثبت : آلفا آلفا
ضامن نقد شوندگی اول : بانک توسعه تعاون
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1391/02/20
نوع صندوق :
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/05/29 2,628,534 2,590,785 0 0 52,518 39 37,794 14,724 38,146,720,985
  2 1396/05/28 2,625,282 2,587,688 0 0 52,518 0 37,755 14,763 38,202,035,396
  3 1396/05/27 2,608,765 2,571,574 0 0 52,518 0 37,755 14,763 37,964,152,929
  4 1396/05/26 2,608,987 2,571,796 0 0 52,518 0 37,755 14,763 37,967,430,473
  5 1396/05/25 2,609,206 2,572,016 0 0 52,518 0 37,755 14,763 37,970,665,846
  6 1396/05/24 2,606,765 2,570,257 0 0 52,518 0 37,755 14,763 37,944,706,249
  7 1396/05/23 2,608,418 2,571,882 0 0 52,518 0 37,755 14,763 37,968,698,968
  8 1396/05/22 2,611,417 2,574,839 0 0 52,518 0 37,755 14,763 38,012,347,709
  9 1396/05/21 2,614,842 2,578,212 0 0 52,518 0 37,755 14,763 38,062,138,960
  10 1396/05/20 2,616,176 2,579,481 0 0 52,518 0 37,755 14,763 38,080,880,278
  11 1396/05/19 2,616,393 2,579,697 0 0 52,518 0 37,755 14,763 38,084,072,789
  12 1396/05/18 2,616,609 2,579,914 0 0 52,518 0 37,755 14,763 38,087,268,102
  13 1396/05/17 2,610,570 2,573,972 0 0 52,518 61 37,755 14,763 37,999,545,392
  14 1396/05/16 2,604,888 2,568,462 0 0 52,518 0 37,694 14,824 38,074,873,600
  15 1396/05/15 2,610,742 2,574,274 0 0 52,518 0 37,694 14,824 38,161,040,099
  16 1396/05/14 2,611,808 2,575,323 0 0 52,518 0 37,694 14,824 38,176,580,817
  17 1396/05/13 2,612,024 2,575,539 0 0 52,518 0 37,694 14,824 38,179,783,846
  18 1396/05/12 2,612,240 2,575,755 0 0 52,518 0 37,694 14,824 38,182,989,651
  19 1396/05/11 2,612,457 2,575,971 0 0 52,518 0 37,694 14,824 38,186,198,219
  20 1396/05/10 2,621,636 2,585,004 0 0 52,518 0 37,694 14,824 38,320,097,321
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق